Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Poszukujesz firmy, która przeprowadzi wysokiej jakości szkolenia z BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy) dla twoich pracowników. Jeśli twoja firma znajduje się w Łodzi lub aglomeracji łódzkiej, dobrze trafiłeś. Proactive BHP to firma z wieloletnim doświadczeniem, zapewniająca szkolenia BHP wstępne i okresowe na najwyższym poziomie, skontaktuj się niezwłocznie, aby zlecić szkolenie z gwarancją jakości.

W każdej firmie niezależnie od stanowiska pracownicy muszą przejść szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego niezbędne jest znalezienie firmy, która przeprowadzi profesjonalne szkolenia w zakresie BHP w każdej dziedzinie. W zależności od branży takie szkolenie wygląda nieco inaczej. My specjalizujemy się w każdym rodzaju szkoleń. Dla nas nie ma takiej dziedziny, w której byśmy nie potrafili pomóc. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem, dlatego dobierzemy odpowiedni rodzaj szkolenia, dopasowany do danego stanowiska. Oferujemy różnego rodzaju szklenia. Warto wiedzieć, na czym one polegają. W naszej ofercie znajdzie następujące szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ.

Szkolenie wstępne BHP instruktaż ogólny

 

Szkolenie wstępne BHP dzieli się na dwie części: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Ten pierwszy, jak wskazuje sama nazwa, ma zapoznać pracownika z podstawowymi przepisami BHP – zarówno z tymi ogólnie obowiązującymi, wynikającymi z Kodeksu pracy, jak i swoistymi, czyli dla konkretnego zakładu. Instruktor ma za zadanie przekazanie pracownikom zagadnień określonych w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, zapoznanie ich z przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a ponadto z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach wypadkowych. Taki instruktaż trwa nie krócej niż trzy godziny. Liczony jest jak godziny lekcyjne, czyli po 45 minut, co daje zatem dwie godziny i 15 minut. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to czas minimalny i może być dowolnie wydłużony o tyle, aby przekazać pracownikom niezbędną wiedzę ogólną z zakresu BHP. Instruktaż ogólny zawsze musi zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków. Muszą go przejść: osoby nowo zatrudnione w firmie, studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Zostało to ujęte w Kodeksie pracy.

 

Szkolenie BHP okresowe dla stanowisk robotniczych

 

Celem szkolenia okresowego dla stanowisk robotniczych jest uzupełnienie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu trzech podstawowych zagadnień z zakresu: przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, a także postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. Takie szkolenia przeprowadza się w formie instruktażu, które musi trwać minimum osiem godzin lekcyjnych, czyli sześć godzin. Oczywiście, może ono zostać wydłużone, jeśli jest taka potrzeba. W zależności od występujących zagrożeń, na danym stanowisku pracy, szkolenie okresowe odbywa się raz na trzy lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Pierwsze musi zostać przeprowadzone w okresie 12 miesięcy od momentu przyjęcia do pracy. Może też się odbywać raz na rok. Jest ono prowadzone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne.

 

Szkolenie BHP okresowe dla stanowisk administracyjno-biurowych

 

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy zmianie ulega czas ważności szkolenia okresowego BHP. 9 listopada 2018 roku została wydana ustawa zmieniająca niektóre ustawy dotyczące tego zagadnienia. Celem takiego działania było wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Do tego czasu szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych musiało się odbywać w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zatrudnienia, a jego ważność trwała przez 6 lat. Obecnie tego typu szkolenia nie są już obowiązkowe. Zwolnione z nich zostały osoby, które kwalifikują się do grupy zawodowej, o przyznanej nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka. Są to stanowiska, w których występuje najniższy wskaźnik wypadkowości i najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. Dotyczy to m.in. działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, informacją i komunikacją, edukacją, transportu lotniczego, zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości, gastronomii czy handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego samochodami osobowymi.

 

Szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących

 

Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników w zakładzie pracy, w związku z tym, zgodzie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy, powinien znać zagadnienia związane z BHP. Art. 207 § 3 Kodeksu pracy mówi, że "pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy". Szkolenie takie powinno być okresowo powtarzane. Pierwsze szkolenie powinno odbyć się w terminie do 6 miesięcy od szkolenia wstępnego. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, powtarzają szkolenie okresowe po 5 latach. Jednak są takie sytuacje, gdy szef firmy jest zwolniony z tego obowiązku. Takie zwolnienia dotyczą np. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek posiadania ważnego szkolenia nie dotyczy ich, dopóki nie zatrudniają pracowników oraz nie przyjmują praktykantów.

 

Szkolenie z pierwszej pomocy

 

Sam pracodawca nie jest zobowiązany do przejścia kursu z pierwszej pomocy. Jednak w każdej firmie takie szkolenie  jest obowiązkowe dla pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy. Tego typu szkolenie stanowi integralną część szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego oba te kursy realizowane są z taką samą częstotliwością, czyli co 3 lub 5 lat. To z kolei jest uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy. Sam kurs pierwszej pomocy powinien być tematycznie dopasowany do specyfiki danego rodzaju pracy wykonywanej w zakładzie. Trzeba także zaznaczyć, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy. Dyrektorzy wszystkich szkół, zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych na wszystkich stopniach kształcenia są zobowiązani do przejścia tego kursu. Te przepisy dotyczą również osób pracujących m.in. w administracji placówki oświatowej, osób dbających o porządek w szkole, czy osób wydających dzieciom posiłki na stołówce.

 

Szkolenie z ewakuacji i gaszenia pożarów

 

Szkolenie przeciwpożarowe i z ewakuacji pracowników jest skierowane do wszystkich zatrudnionych w firmie osób, jednak w szczególności do tych pracowników, którzy są zobowiązani do ewakuacji i gaszenia pożarów. Szkolenie podzielone jest na część praktyczną oraz część teoretyczną. Pracownicy podczas kursu poznają takie zagadnienia jak: typy zagrożeń pożarowych, odpowiednie rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego, jak odczytywać oznakowanie ewakuacyjne, sposoby odpowiedniej ewakuacji, jak obsługiwać ogólnodostępny sprzęt gaśniczy, jak prowadzić prace, które mogą spowodować pożar, jak stosować środki gaśnicze i postępować podczas pożaru. Z kolei część praktyczna ma na celu nauczenie pracownika obsługiwania sprzętów i narzędzi gaśniczych. Kursanci uczą się obsługi różnych typów gaśnic, aby mogli szybko zareagować w sytuacjach zagrożenia.

 

Każde szkolenie tematyczne np. z prac na wysokości, ze stosowania substancji chemicznych, obciążenia mięśniowo-szkieletowego

 

Niektóre zawody są wyjątkowo niebezpieczne, w związku z tym wymagają przeszkolenia tematycznego. Dotyczy to pracowników, którzy pracują na wysokościach. Do wykonywania takich czynności powinny być wyznaczone wyłącznie uprawnione do tego osoby. W innym wypadku może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia. Zawody, które na co dzień mają do czynienia z substancjami chemicznymi, np. pracownicy laboratoriów i zakładów chemicznych są zobowiązani do przejścia szkolenia z tego zakresu. Natomiast wykonywanie niektórych czynności zawodowych w nieprawidłowy sposób, może prowadzić do obciążenia mięśniowo-szkieletowego, co z kolei wiąże się z urazami.

 

My chętnie pomożemy w każdym tego typu szkoleniu. Wyróżnia nas profesjonalizm oraz wykwalifikowana kadra. Tylko rzetelne przekazanie informacji może zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i higienę pracy w każdym zakładzie pracy.